Vyhlásenie o prístupnosti - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Vyhlásenie o prístupnosti

Obec Červenica pri Sabinove má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 z dňa 26. októbra 2016 o prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na nasledovné webové sídlo:

www.cervenica.eu

Štruktúra informácií

Štruktúra informácií na webovom sídle bola vytvorená podľa špecifikácie W3C HTML 5 a vizuálne naformátovaná kaskádovými štýlmi (CSS 3) – vzhľad webových stránok a ich funkčnosť sú prispôsobené možnostiam hendikepovaných užívateľov. Dodržanie vyššie uvedených noriem by malo zabezpečiť správne zobrazenie obsahu webových stránok vo väčšine používaných prehliadačov a na väčšine zobrazovacích zariadení.

Stav súladu

Uvedené webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 z dôvodu nedostatočne prístupného obsahu alebo vzhľadom na výnimky uvedené nižšie.

Prístupnosť obsahu

Na webových stránkach sú informácie ponúkané aj v podobe dokumentov vo formáte DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to najmä z dôvodu, že obsahujú typografické prvky a formátovanie, ktoré webový formát HTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké, preto následne odporúčame ich stiahnutie. Formáty DOC a PDF sú vhodnejšie pre tlač. Na prehliadnutie týchto dokumentov je možné zdarma stiahnuť Word Viewer a Acrobat Reader. V niektorých webových prehliadačoch je integrovaná aplikácia, ktorá je určená na prehliadanie vyššie uvedených formátov dokumentov.
Dokumenty vo formáte pdf sú ojedinele zverejnené v oskenovanom obrázkovom formáte. Dôvodom tohto stavu je to, že pôvodný dokument nebol dostupný v digitálnej forme, ale iba vo forme fyzického výtlačku a jeho kvalita nebola dostatočná na oskenovanie s rozpoznávaním textu. (V prípade rozpoznávania textu z nekvalitných výtlačkov dochádza k nesprávnemu rozlišovaniu znakov, čo má za následok čiastočné alebo úplné pozmenenie a znehodnotenie dokumentu,)  

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované dňa 15.1.2019.

Vyhlásenie bolo vypracované na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1523 z 11. októbra 2018, ktorým sa stanovuje vzorové vyhlásenie o prístupnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 22.3.2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

Obec Červenica pri Sabinove má záujem zabezpečiť prístupnosť webových stránok pre všetkým ich užívateľov a to na základe princípov prístupnosti (vnímateľnosť, ovládateľnosť, zrozumiteľnosť a robustnosť). Kontakt je:

Obec Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove 122
082 56 p. Pečovská Nová Ves

telefón: +421 (51) 4583 139
e-mail:  podatelna@cervenica.eu

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

Webové sídlo

Vyhlásenie prevádzkovateľa webovej stránky

Túto webovú stránku prevádzkuje Obec Červenica pri Sabinove. Webová stránka je vytvorená a editovaná projektovým webovým editorom Incomedia Website X5 Pro a poskytovaná vo forme služby dodávateľom Marek Sirotňák - počítačové služby.

Webové stránky sú uložené na webhostingu vo forme statického obsahu a (vzhľadom na súčasné potreby) nijako nespracúvajú (neprijímajú) osobné údaje návštevníkov webových stránok. V prípade, že takáto potreba nastane, návštevník webovej stránky bude vyzvaný na udelenie súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov, pričom bude informovaný o účele a rozsahu spracovávaných osobných údajov a o dobe platnosti súhlasu. Návštevník webovej stránky bude mať možnosť svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Poskytovateľ služby (editor) webových stránok Marek Sirotňák - počítačové služby, ako sprostredkovateľ osobných údajov týmto vyhlasuje, že osobné údaje v súčasnosti nie sú spracovávané. V prípade, že dôjde k potrebe spracovávať osobné údaje, editor vyhlasuje, že údaje poskytované do databázy alebo súboru na webhostingu budú dostatočne zabezpečené proti strate a úniku a zároveň vyhlasuje, že neposkytne žiadne sprístupnené osobné údaje tretím osobám.

Kontakt na technického prevádzkovateľa - editora:

Marek Sirotňák - počítačové služby
Červenica pri Sabinove č. 40
082 56

telefón: +421 944 490 977
e-mail: marek.sirotnak@gmail.com
web: it-pocitace.pro

Spustenie webového sídla

Webové sídlo bolo spustené dňa 19.1.2015.

Za obsah zodpovedá správca obsahu

Adresa:
Obec Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove 122
082 56 p. Pečovská Nová Ves

Telefón: +421 (51) 4583 139
e-mail: starosta@cervenica.eu, info@cervenica.eu, podatelna@cervenica.eu
web: www.cervenica.eu

9. 7. 2024
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah