O škole - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

O škole

ŠKOLSTVO > Základná škola
Informácia o základnej škole
Základná škola je neodmysliteľnou súčasťou obce a jej počiatky sa v Červenici pri Sabinove spájajú (podľa historika profesora Ferdinanda Uličného) najneskôr s 2. polovicou 16. storočia. V tých časoch mala podobu drevenej budovy a v nej sa učili deti z Červenice a Jakubovej Vole. Neskôr, v roku 1875 bola postavená nová škola s oficiálnym názvom „Rímsko-katolícka ľudová škola“. Tie časy, v ktorých žiaci používali na písanie „tabličku a griflik“ sú však nenávratne za nami a dnešná budova školy upúta Vašu pozornosť moderným vzhľadom s novou fasádou a viacúčelovým mini ihriskom. Nemenej pútavým sa javí okolie školy, ktoré sa neustále podrobuje „skrášľovacím“ premenám.

Sme neplno organizovanou školou bez právnej subjektivity, v ktorej sa realizuje výučba žiakov 1. stupňa ZŠ. Žiaci sa učia v dvoch triedach so spojenými ročníkmi. Žiakom poskytujeme možnosť školského stravovania. Financovanie prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu je realizované prostredníctvom zriaďovateľa. V rámci voľnočasových aktivít vytvárame pre žiakov priestor na sebarealizáciu formou kreatívnych výtvarných činností, športového vyžitia, prezentovaní svojich recitačných či speváckych schopností.

Existencia školy v mieste bydliska rieši problémy žiakov prvého stupňa spojené so stresmi zo skorého vstávania a s dopravou do okolitých obcí. Zároveň umožňuje bližší kontakt žiakov so životom v obci, jej obyvateľmi, ľudovými tradíciami, čím sa škola podpisuje pod prehlbovanie vzťahu detí k rodnému domovu. Deti sú citlivejšie k problémom svojho okolia, ich citový život je bohatší, pretože sú aktívnymi účastníkmi všetkého diania v obci.

Prioritou heterogénneho spojenia žiakov z hľadiska veku je väčšia samostatnosť žiakov. Takéto spojenie žiakov má veľký význam aj pre rozvíjanie sociálnych vzťahov, empatického cítenia a prosociálneho správania. Osvedčilo sa nám spájanie 1. a 3. ročníka a 2. a 4. ročníka. Spájanie ročníkov v jednej triede vedie automaticky k preferovaniu využívania alternatívnych foriem výučby. Nižší počet žiakov je výhodou pre individuálny prístup k edukácii každého dieťaťa a pre vytvorenie rodinnej atmosféry v škole.

Hodnoty, vytrácajúce sa v dnešnej dobe z medziľudských vzťahov, u nás ešte nájdete v podobe hľadania si vzorov mladších žiakov u starších, pomoci starších žiakov mladším, väčšej súdržnosti medzi žiakmi, tolerancii a rešpektovaní každého jedinca. Je to pozitívne špecifikum našej školy. Snažíme sa žiakov naučiť chápať svoje učenie ako vlastný osobnostný rast a prispievať k nemu svojou maximálnou snahou.

Cieľom primárneho vzdelania je, aby náš absolvent mal osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Má mať osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka a nadobudnúť základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Má získať predpoklady na to, aby si vážil sám seba i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať. Nechceme len odovzdávať hotové informácie, skúsenosti a poznatky, ale žiakov vedieme k ich objavovaniu na základe prežitého – zážitkové učenie. Didaktická hra je základom spoznávania a osvojovania si nových vedomostí, slúži aj pri upevňovaní učiva.

Škola sa svojím pôsobením na žiakov a širšiu verejnosť snaží prehlbovať myšlienky humanizmu a prispievať k rozvíjaniu všeľudských hodnôt. Prioritou našej školy je sociálna klíma vytváraná učiteľmi a vzťahmi: učiteľ - žiak - rodič. Stávame sa čoraz viac otvorenou školou, kde rodičia v spolupráci s učiteľmi vytvárajú pozitívnu klímu školy pre výchovu a vzdelávanie detí.

riaditeľka školy
Mgr. I. Kakaščíková
ADRESA
Základná škola v Červenici pri Sabinove
Červenica pri Sabinove
082 56 p. Pečovská Nová Ves
RIADITEĽ
Mgr. I. Kakaščíková
KONTAKTY
Telefón: 051/4583 516
TESTOVANIE ONLINE - ALF
GALÉRIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
15. 5. 2024
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah