Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah
Preventívne protipožiarne kontroly
Obecný úrad v Červenici pri Sabinove oznamuje občanom, že v dňoch od 26. novembra do 10. decembra 2022 budú v zmysle § 23 a § 24 Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi vykonávané v obci Červenica pri Sabinove preventívne protipožiarne kontroly, a to v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb a zároveň v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov.

Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Výluky na železnici - 28. novembra až 1. decembra a 3. decembra 2022
V dňoch 28. novembra – 1. decembra a 3. decembra 2022 (pondelok – štvrtok a sobota) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) od 07:45 h do 17:15 h v dňoch 28.11. – 1.12.2022 a od 8:10 h do 17:15 h dňa 3.12.2022 realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku Prešov – Veľký Šariš.

Pre viac informácií kliknite na logo ŽSS.
MIESTNY ROZHLAS V MOBILE
DLHODOBEJŠIE OZNAMY
Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov na rok 2022
Obec Červenica pri Sabinove, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov.

V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  bola daň splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Touto cestou  v y z ý v a m e  všetkých daňovníkov, ktorí doteraz daň z nehnuteľnosti a miestne poplatky na rok 2022 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili v termíne do 30.11.2022 zaplatením v pokladni obecného úradu alebo na účet obce uvedený v rozhodnutí a tak sa vyhli prípadným sankciám.
Ing. Pavol Spodník, MBA
                                                                                                            starosta obce
Informácia o podpore projektu podporeného z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja: „Uzatvorenie pódia amfiteátra"
V roku 2022 podporil Prešovský samosprávny kraj našu obec dotáciou 5000 na projekt "Uzatvorenie pódia amfiteátra", vďaka čomu bola z väčšej časti financovaná dodávka a montáž garážovej rolovacej brány R1ASP na amfiteáter v areáli hasičskej zbrojnice.
Kliknutím na obrázok sa zobrazí minigaléria k projektu.
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PORUCHOVÉ LINKY
Plynárne: 0850 111 727
Elektrárne: 0800 123 332
Informácia o projekte: „Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove – Rozšírenie vodovodnej a stokovej siete“
Obec Červenica pri Sabinove získala nenávratný finančný príspevok vo výške 38.067,16€, ktorý je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Cieľom projektu je rozšírenie vodovodnej a stokovej siete. Kliknutím na logo projektu sa zobrazí informačný plagát.
ADRESA OBECNÉHO ÚRADU
Obecný úrad Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove 122
082 56 p. Pečovská Nová Ves
KONTAKTY
Výstavba materskej školy
Od 25. septembra 2017 do augusta 2019 sa v našej obci uskutočnila výstavba novej materskej školy. Projekt bol podporený dvoma dotáciami:

  • dotáciou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vo forme regionálneho príspevku na realizáciu zmien schválených ročných priorít okresu Sabinov na rok 2019 vo výške 81 404,- €
  • dotáciou Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 40 000,- € na kapitálové výdavky s účelovým určením na úhradu časti výdavkov spojených s výstavbou objektu novej materskej školy v obci Červenica pri Sabinove v súlade s Akčným plánom okresu Sabinov, Aktivita B.3.1. Zvýšenie kapacít a kvality predprimárneho vzdelávania. Kliknutím na obecný erb alebo na logo úradu vlády sa zobrazí fotogaléria novej materskej školy.
Prístavba k objektu garáže a skladov požiarnej ochrany
Tel/fax: +421 (51) 4583 139
ÚRADNÉ HODINY NA OBECNOM ÚRADE
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
7.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Počas letných mesiacov roku 2018 naša obec zrealizovala projekt "Prístavba k objektu garáže a skladov požiarnej ochrany". Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporilo projekt dotáciou 30 000€ zo štátneho rozpočtu SR.
Kliknutím na logo MV SR sa zobrazia fotografie priebehu stavby.
Spustenie priecestia do prevádzky - upozornenie
Železnice Slovenskej republiky uviedli 2. februára 2018 do prevádzky nové priecestné zabezpečovacie zariadenie (PZZ) na železničnom priecestí v obci Červenica pri Sabinove smer Lipany (jedinečné identifikačné číslo SP1632), ktoré sa nachádza v traťovom úseku Sabinov - Lipany v železničnom kilometri 43,902. PZZ avizuje účastníkovi cestnej premávky prostredníctvom výstražnej svetelnej a zvukovej signalizácie prichádzajúci vlak. Táto signalizácia je doplnená závorami.
Upozorňujeme občanov, že zvýšením zabezpečenia priecestia dochádza na trati aj k zvýšeniu traťovej rýchlosti zo 60km/h na 100km/h a pretože priecestie je zabezpečené, prichádzajúci vlak už nebude pískať. Z uvedených dôvodov je pohyb po trati medzi priecestím a železničnou zastávkou Červenica pri Sabinove nebezpečný a výslovne zakázaný.
LIT. PREHĽAD A OZNAMY
Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov
29. marca 2018 bolo v našej obci spustené osvetlenie plochy vodorovného značenia 3 priechodov pre chodcov a na jednom z nich aj na optické (LED) zvýraznenie plochy vodorovného značenia dopravnými gombíkmi s ohľadom na zvyšujúcu sa hustotu cestnej premávky a s tým spojené riziko na cestách. Dotáciu na realizáciu našej obci poskytlo Ministerstvo vnútra SR.
Kliknutím na logo MV SR sa zobrazia fotografie priechodov pre chodcov.
Prírastok vo vybavení DHZ
V sobotu 13 júna 2015 navštívil našu obec podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák, ktorý v rámci projektu Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov odovzdal našim dobrovoľným hasičom nové hasičské vozidlo – Iveco Daily.


Zábery z odovzdávania su k dispozícii vo fotogalérii DHZ.
Kamerový systém v obci
Na základe projektu prevencie kriminality "Bezpečná obec - Červenica pri Sabinove" sa v našej obci zrealizovala inštalácia kamerového systému, ktorý má prispieť k bezpečnosti a poriadku v obci. Dodávku a montáž vykonala spoločnosť MK hlas, s.r.o. k 12. marcu 2015. Projekt je väčšinovo financovaný Ministerstvom vnútra SR.
Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach
Obec Červenica pri Sabinove získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: „Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach“, ktorý bol podporený z Operačného programu: Regionálny operačný program, Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel, Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel, č. Výzvy ROP-4.1a-2013/01.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DODÁVKY PITNEJ VODY
Podstránky s neaktuálnymi oznamami z roku 2022 a archív oznamov z predchádzajúcich rokov
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

ODCHODY AUTOBUSOV SAD
Sídlo bez cookies
Obec Červenica pri Sabinove na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša obec riadi.
26. 11. 2022
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah