Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah
Oslava Medzinárodného dňa detí - sobota 3.6.2023
Kultúrno-športová komisia obce v spolupráci s organizátorom rodinného festivalu Christiland Vás srdečne pozývajú na oslavu Medzinárodného dňa detí v sobotu 3. júna o 15:00 v areáli hasičskej zbrojnice.

Pre viac informácií kliknite na zmenšeninu plagátu k podujatiu.
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 5. júna 2023
INFORMÁCIA K PROJEKTU EUROVELO 11
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 5. júna 2023 je naplánovaná údržba častí distribučnej sústavy, ktorá si vyžiada prerušenie dodávky elektriny v čase od 8:20 do 16:30. Kliknutím na logo VSD sa zobrazí úplný oznam.
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 6. júna 2023
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 6. júna 2023 je naplánovaná údržba častí distribučnej sústavy, ktorá si vyžiada prerušenie dodávky elektriny v čase od 8:10 do 16:30. Kliknutím na logo VSD sa zobrazí úplný oznam.
Digitálny príspevok pre žiakov SR
Dňa 14.4.2023 došlo k odovzdaniu a prevzatiu staveniska stavby: „ EUROVELO 11 v regióne ZOHT, k.ú. Červenica pri Sabinove“

Objednávateľ:
Obec Červenica pri Sabinove
Zhotoviteľ:
Dinis s.r.o.
Projektant:
KDS projekt, s.r.o.
Stavebnotechnický dozor:
imvia ENGINEERING s.r.o.
Cieľom národného projektu je podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia. Prostredníctvom vybavenia cieľových skupín potrebným digitálnym vybavením a softvérom sa aktívne nepriamo podporí využívanie digitálnych technológií aj vo vzdelávacom procese. Projekt má za cieľ aj zlepšiť inklúziu a prístup k digitálnym technológiám pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Realizáciou projektu sa prispeje k plánovaným výsledkom intervencií OPII, pokiaľ ide o zvýšenie intenzity využívania služieb a vzdelávania sa v digitálnom prostredí.

Kliknutím na logo so žiakom sa zobrazí podrobnejšia informácia.

Registrácia k získaniu príspevku na techniku je možná na https://digitalnyziak.sk/ .
MIESTNY ROZHLAS V MOBILE
Informácia o podpore projektu podporeného z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja: „Uzatvorenie pódia amfiteátra"
V roku 2022 podporil Prešovský samosprávny kraj našu obec dotáciou 5000 na projekt "Uzatvorenie pódia amfiteátra", vďaka čomu bola z väčšej časti financovaná dodávka a montáž garážovej rolovacej brány R1ASP na amfiteáter v areáli hasičskej zbrojnice.
Kliknutím na obrázok sa zobrazí minigaléria k projektu.
Informácia o projekte: „Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove – Rozšírenie vodovodnej a stokovej siete“
AUTONÓMNY EXTERNÝ DEFIBRILÁTOR
Obec Červenica pri Sabinove získala nenávratný finančný príspevok vo výške 38.067,16€, ktorý je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Cieľom projektu je rozšírenie vodovodnej a stokovej siete. Kliknutím na logo projektu sa zobrazí informačný plagát.
Výstavba materskej školy
Od 25. septembra 2017 do augusta 2019 sa v našej obci uskutočnila výstavba novej materskej školy. Projekt bol podporený dvoma dotáciami:

  • dotáciou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vo forme regionálneho príspevku na realizáciu zmien schválených ročných priorít okresu Sabinov na rok 2019 vo výške 81 404,- €
  • dotáciou Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 40 000,- € na kapitálové výdavky s účelovým určením na úhradu časti výdavkov spojených s výstavbou objektu novej materskej školy v obci Červenica pri Sabinove v súlade s Akčným plánom okresu Sabinov, Aktivita B.3.1. Zvýšenie kapacít a kvality predprimárneho vzdelávania. Kliknutím na obecný erb alebo na logo úradu vlády sa zobrazí fotogaléria novej materskej školy.
DLHODOBEJŠIE OZNAMY
Prístavba k objektu garáže a skladov požiarnej ochrany
Počas letných mesiacov roku 2018 naša obec zrealizovala projekt "Prístavba k objektu garáže a skladov požiarnej ochrany". Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporilo projekt dotáciou 30 000€ zo štátneho rozpočtu SR.
Kliknutím na logo MV SR sa zobrazia fotografie priebehu stavby.
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Spustenie priecestia do prevádzky - upozornenie
Železnice Slovenskej republiky uviedli 2. februára 2018 do prevádzky nové priecestné zabezpečovacie zariadenie (PZZ) na železničnom priecestí v obci Červenica pri Sabinove smer Lipany (jedinečné identifikačné číslo SP1632), ktoré sa nachádza v traťovom úseku Sabinov - Lipany v železničnom kilometri 43,902. PZZ avizuje účastníkovi cestnej premávky prostredníctvom výstražnej svetelnej a zvukovej signalizácie prichádzajúci vlak. Táto signalizácia je doplnená závorami.
Upozorňujeme občanov, že zvýšením zabezpečenia priecestia dochádza na trati aj k zvýšeniu traťovej rýchlosti zo 60km/h na 100km/h a pretože priecestie je zabezpečené, prichádzajúci vlak už nebude pískať. Z uvedených dôvodov je pohyb po trati medzi priecestím a železničnou zastávkou Červenica pri Sabinove nebezpečný a výslovne zakázaný.
PORUCHOVÉ LINKY
Plynárne: 0850 111 727
Elektrárne: 0800 123 332
ADRESA OBECNÉHO ÚRADU
Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov
29. marca 2018 bolo v našej obci spustené osvetlenie plochy vodorovného značenia 3 priechodov pre chodcov a na jednom z nich aj na optické (LED) zvýraznenie plochy vodorovného značenia dopravnými gombíkmi s ohľadom na zvyšujúcu sa hustotu cestnej premávky a s tým spojené riziko na cestách. Dotáciu na realizáciu našej obci poskytlo Ministerstvo vnútra SR.
Kliknutím na logo MV SR sa zobrazia fotografie priechodov pre chodcov.
Prírastok vo vybavení DHZ
V sobotu 13 júna 2015 navštívil našu obec podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák, ktorý v rámci projektu Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov odovzdal našim dobrovoľným hasičom nové hasičské vozidlo – Iveco Daily.


Zábery z odovzdávania su k dispozícii vo fotogalérii DHZ.
Kamerový systém v obci
Na základe projektu prevencie kriminality "Bezpečná obec - Červenica pri Sabinove" sa v našej obci zrealizovala inštalácia kamerového systému, ktorý má prispieť k bezpečnosti a poriadku v obci. Dodávku a montáž vykonala spoločnosť MK hlas, s.r.o. k 12. marcu 2015. Projekt je väčšinovo financovaný Ministerstvom vnútra SR.
Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach
Obec Červenica pri Sabinove získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: „Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach“, ktorý bol podporený z Operačného programu: Regionálny operačný program, Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel, Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel, č. Výzvy ROP-4.1a-2013/01.

Obecný úrad Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove 122
082 56 p. Pečovská Nová Ves
KONTAKTY
Tel/fax: +421 (51) 4583 139
ÚRADNÉ HODINY NA OBECNOM ÚRADE
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
7.30 - 12.00 13.00 - 15.00
LIT. PREHĽAD A OZNAMY
Podstránky s neaktuálnymi oznamami z roku 2022 a archív oznamov z predchádzajúcich rokov
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DODÁVKY PITNEJ VODY
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

ODCHODY AUTOBUSOV SAD
Sídlo bez cookies
Obec Červenica pri Sabinove na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša obec riadi.
1. 6. 2023
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah