Archív oznamov 2022 - 2. časť - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Archív oznamov 2022 - 2. časť

Silvestrovský výstup na Hanigovský hrad
Obce Hanigovce a Milpoš s podporou obcí spolupracujúcich v Združení Regiónu Dolina Čergova: Pečovská Nová Ves, Červenica pri Sabinove, Ľutina a Olejníkov Vás pozývajú na Silvestrovský výstup na Hanigovský hrad (31.12.2022 o 11:00 na hrade).

Pre viac informácií kliknite na kresbu hradu.
Na tomto mieste nájdete oznamy z roku 2022, ktoré už nie sú aktuálne (alebo už z nejakého dôvodu nepatria na úvodnú stránku), keďže boli zverejnené pri určitej príležitosti
Inflačná pomoc II
Dňom 29.10.2022 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 353/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov.
Cieľom novely nariadenia je finančne prispieť najzraniteľnejším skupinám osôb na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. Nariadenie je súčasťou inflačnej pomoci a je jedným z nástrojov na zmiernenie následkov vysokej inflácie.               
 
Suma jednorazovej dotácie je vo výške 100 Eur.

Kliknutím na štátny znak sa zobrazí informačný leták.
Preventívne protipožiarne kontroly
Obecný úrad v Červenici pri Sabinove oznamuje občanom, že v dňoch od 26. novembra do 10. decembra 2022 budú v zmysle § 23 a § 24 Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi vykonávané v obci Červenica pri Sabinove preventívne protipožiarne kontroly, a to v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb a zároveň v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov.

Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov - 9. decembra 2022
Spoločnosť H+EKO, spol. s r. o. uskutoční v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov. Zvoz sa uskutoční 9.12.2022 o 8:00. Prosíme Vás, aby ste nefunkčné elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou a tak zabezpečili našim pracovníkom bezproblémovú nakládku.  Pre viac informácií kliknite na logo spoločnosti H+EKO.
Stretnutie s Mikulášom
Kultúrno-športová komisia pri OcÚ Červenica pri Sabinove Vás pozýva v pondelok 5. decembra 2022 o 16:30 na stretnutie s Mikulášom. V sále kultúrneho domu na Vás čaká príhovor Mikuláša, zábavný program, v ktorom vystúpia deti MŠ a žiaci ZŠ a prekvapenie od Mikuláša pre deti. Kliknutím na Mikuláša sa zobrazí plagát k podujatiu.
Výluky na železnici - 28. novembra až 1. decembra a 3. decembra 2022
V dňoch 28. novembra – 1. decembra a 3. decembra 2022 (pondelok – štvrtok a sobota) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) od 07:45 h do 17:15 h v dňoch 28.11. – 1.12.2022 a od 8:10 h do 17:15 h dňa 3.12.2022 realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku Prešov – Veľký Šariš.

Pre viac informácií kliknite na logo ŽSS.
Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov na rok 2022
Obec Červenica pri Sabinove, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov.

V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  bola daň splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Touto cestou  v y z ý v a m e  všetkých daňovníkov, ktorí doteraz daň z nehnuteľnosti a miestne poplatky na rok 2022 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili v termíne do 30.11.2022 zaplatením v pokladni obecného úradu alebo na účet obce uvedený v rozhodnutí a tak sa vyhli prípadným sankciám.
Ing. Pavol Spodník, MBA
                                                                                                            starosta obce
15. 5. 2024
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah