Archív oznamov 2020 - 1. časť - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Archív oznamov 2020 - 1. časť

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov (ďalej len RVPS Prešov), príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení nariaďuje právnickým osobám (obciam a mestám) a fyzickým osobám (chovateľom ošípaných vo vysokorizikovej oblasti v zastúpení majiteľom/držiteľom) opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v chove ošípaných v infikovanej a vysokorizikovej oblasti s aktívnym monitoringom. Podrobné informácie získate z nasledujúcich príloh:
Na tomto mieste nájdete oznamy z roku 2020, ktoré už nie sú aktuálne (alebo už z nejakého dôvodu nepatria na úvodnú stránku), keďže boli zverejnené pri určitej príležitosti
Poďakovanie za organizáciu 2. kola testovania na COVID-19
V dňoch 7.11 a 8.11.2020 sa aj v našej obci uskutočnilo 2. kolo celoplošného testovania na COVID 19. Testovanie sa opäť uskutočnilo v priestoroch Požiarnej zbrojnice a jej okolí. Uvedené odberné miesto zrealizovalo 579 odberov, z toho 59 cudzích občanov, pričom bol zistený 1 pozitívny prípad, čo tvorí 0,2 % z celkového počtu. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí úplná informácia o priebehu spojená s poďakovaním.
Druhé kolo testovania na COVID-19
Vážení spoluobčania, v dňoch 7.11. a 8.11. (sobota – nedeľa) prebieha druhé kolo testovania na COVID 19. Vzhľadom na to, že doba trvania testovania sa skrátila, upravili sme časový harmonogram testovania, ktorý Vám bol opäť doručený do Vašich poštových schránok. Doporučujeme tento časový harmonogram dodržiavať a vzhľadom na to, že sa k nám môžu prísť testovať aj občania z okolitých obcí, prosíme Vás o trpezlivosť. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí úplný oznam vrátane harmonogramu.
Poďakovanie za organizáciu testovania na COVID-19
V dňoch 31.10. a 1.11.2020 sa aj v našej obci uskutočnilo celoplošné testovanie. Bolo vytvorené odberné miesto v priestoroch Požiarnej zbrojnice a okolí. Uvedené odberné miesto zrealizovalo 582 odberov, pričom bolo zistených 8 pozitívnych prípadov, čo tvorí 1,37% z celkového počtu. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí úplná informácia o priebehu spojená s poďakovaním.
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Východoslovenská distribučná, a.s. ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie, je 5.12.2020. Kliknutím na logo VSD sa zobrazí výzva v plnom znení.
Verejná vyhláška: "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Sabinov“ – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu - vyvesené 3.11.2020
Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, na základe doručenej žiadosti oznamuje začatie prerokovania dokumentácie Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Sabinov, ktorej spracovateľom je ESPRIT, s.r.o., Banská Bystrica. Písomné stanovisko k predmetnej dokumentácii je potrebné doručiť na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tohto listu. Plné znenie vyhlášky sa zobrazí kliknutím na logo Slovenskej agentúry životného prostredia.
Celoplošné testovanie na COVID-19
Vážení spoluobčania, v dňoch od 31.10. do 1.11.2020 (sobota - nedeľa) bude v našej obci prebiehať testovanie občanov na COVID 19. Testovanie bude v čase od 7.00 hod. - 12.00 hod. a od 13.00 hod. - 21.00 hod. v priestoroch požiarnej zbrojnice a jej okolí. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí úplná informácia s časovým rozpisom testovania.
Riaditeľské voľno
Vážení rodičia,
vzhľadom na aktuálnu situáciu nárastu počtu rodičov, ktorí prišli do kontaktu s infikovanými ľuďmi alebo sú priamo infikovaní, vyhlasujeme riaditeľské voľno pre žiakov ZŠ od 26.10. do 29.10.2020 s cieľom  zamedziť šíreniu nákazy.

                                                                      Mgr. I. Kakaščíková, riaditeľka ZŠ
Informácia pre chovateľov ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov upozorňuje všetkých chovateľov ošípaných, že vzhľadom na šírenie afrického moru sú povinní registrovať svoj chov. Podrobné informácie získate zo "žiadosti o súčinnosť".

Zmena predajného času prevádzky COOP Jednota Prešov od 12.10.2020
COOP Jednota Prešov oznamuje občanom zmenu predajného času prevádzky Červenica pri Sabinove 112 od 12.10.2020. Kliknutím na logo sa zobrazí oznámenie.
Návrh opatrení zo zasadania Ústredného krízového štábu SR z 11.10.2020
Ústredný krízový štáb na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku navrhol nasledovné opatrenia. Platné znenie bude dostupné najneskôr v stredu 14.10.2020. Kliknutím na logo ÚVZSR sa zobrazí návrh opatrení.
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 1.10.2020
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - regionálna tlačová správa
Štatistický úrad Slovenskej republiky požiadal samosprávy o zverejnenie regionálnej tlačovej správy o priebehu sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Kliknutím na logo úradu sa zobrazí tlačová správa.
Šarkaniáda - podujatie zrušené
Vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu sme nútení plánovanú šarkaniádu zrušiť.
Veríme však, že o rok alebo skôr sa opáť stretneme na kopci so šarkanmi, drakmi, lietadlami a so všetkým, čo lieta priviazané na šnúrke.
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 1.9.2020
Kvapka krvi - 12. septembra 2020
Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Vás všetkých pozýva na akciu Daruj krv - zachráň život, ktorá sa uskutoční v sobotu 12. septembra 2020 od 8:00 do 11:00 v sále kultúrneho domu.
Pre viac informácií kliknite na logo s kvapkou.
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove vyhlasuje na základe vývoja meteorologickej situácie - vysokých teplôt s nedostatkom zrážok čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v okresoch Prešov a Sabinov od 10.8.2020 od 14:00 do odvolania. Kliknutím na logo HaZZ sa zobrazí plné znenie vyhlásenia.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - regionálna tlačová správa
Štatistický úrad Slovenskej republiky požiadal samosprávy o zverejnenie regionálnej tlačovej správy o priebehu sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Kliknutím na logo úradu sa zobrazí tlačová správa.
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal verejné vyhlášky týkajúce sa zákazu hromadných podujatí a pokyny pre občanov SR, ktorí sa vrátili z oblastí zvýšeného výskytu ochorenia.
Výluky na železnici 3. a 4. septembra 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. oznamuje cestujúcej verejnosti, že 3. a 4. septembra 2020 budú výluky železničnej dopravy v úsekoch trate Veľký Šariš – Sabinov a Sabinov – Lipany. Kliknutím na prílohy nižšie sa zobrazia úplné oznamy.
Otvorenie školského roka 2020/2021
Vážení rodičia, otvorenie školského roka  2020/2021 bude v stredu 2. septembra 2020. Keďže je potrebné dodržiavať protiepidemiologické opatrenia a odporúčania (vzhľadom k situácii s ochorením COVID-19), konkrétne informácie týkajúce sa otvorenia  a organizácie prvých týždňov školského roka 2020/2021 sa dozviete prostredníctvom svojej e-mailovej schránky.

Doplnenie pôvodného oznamu:
Dôležité: 2.9. 2020 je potrebné odovzdať tieto vyplnené tlačivá:
1.  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového šk.roka 2020/2021
                                                                                                                           riaditeľka ZŠ
                                                                                                                        Mgr. I. Kakaščíková
Červenické leto 2020 - Červenický kotlík zrušený
S poľutovaním Vám musíme oznámiť, že podujatie Červenický kotlík musíme tento rok vzhľadom na aktuálnu situáciu týkajúcu sa ochorenia COVID-19 zrušiť, keďže prísne obmedzujúce požiadavky RUVZ kladené na organizovanie podujatí tohto typu nám znemožnili zorganizovať podujatie spôsobom, ktorý by bol spoločensky príjemný, zároveň zábavný a dostupný verejnosti, ako bolo pôvodne naplánované.
Informácia pre darcov krvi
Vážení darcovia krvi, keďže Národná transfúzna služba v súčasnosti neuskutočňuje výjazdové odbery krvi, dohodli sme s nimi nový termín odberu v našej obci a to na 12. septembra 2020 (za predpokladu, že to dovolí epidemiologická situácia).

Kliknutím na logo DHZ sa zobrazí plná verzia oznamu.
Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 11. júna 2020
Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že 11. júna 2020 od 12:00 do 14:50 je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Červenica pri Sabinove z TS - úsek od č.d. 56 po č.d. 66, č.d. 146, 162, 165, 200, 204, 206, 209, 229, 236, 243, 248, 259, úsek od č.d. 264 po č.d. 267, č.d. 270 a úsek od č.d. 277 po č.d. 284.
Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov a elektroodpadu - 9. júna 2020
Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční 9. júna 2020 (v utorok) v čase o 8:00 zvoz nefunkčných elektrospotrebičov a elektroodpadu. Viac informácií získate kliknutím na logo spoločnosti.
Zápis detí do materskej školy
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok
Deň matiek
V nedeľu 10. mája 2020 o 15:00 pozývame všetky mamky na oslavu ich sviatku všade tam, kde budú počuť obecný rozhlas.

Pre viac informácií kliknite na srdce.
Zmena v premávke autobusovej dopravy
Od 1. mája 2020 na území Prešovského samosprávneho kraja budú dopravcovia SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad, BUS Karpaty premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny.
"Spravme svoju obec krajšou a lepšou"
Obec Červenica pri Sabinove vyhlasuje kreatívnu súťaž "Spravme svoju obec krajšou a lepšou". Vaše nápady je potrebné zasielať na adresu info@cervenica.eu do 30. apríla 2020.
Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Zápis detí do 1. ročníka základnej školy - elektronický formulár
                                               Vážení rodičia,
vzhľadom na aktuálnu situáciu Vám dávame do pozornosti, ako zapísať Vaše dieťa do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021. Na základe Zákona č. 56/2020 Z. z., 24. marca 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  bude zápis detí do 1.ročníka ZŠ  prebiehať od 15. 4. do 30. 4. 2020 bez účasti detí.
1. Kliknutím na odkaz Elektronická prihláška vyplníte formulár priamo z pohodlia domova.
2. V prípade potreby odkladu povinnej školskej dochádzky si stiahnite Žiadosť o odklad PSD, vytlačte ju a vyplňte.
3. Po ukončení aktuálnych opatrení (opätovný nástup do školy) Vám oznámime termín, kedy zákonný zástupca dieťaťa príde osobne do školy s občianskym preukazom, rodným listom dieťaťa (na overenie správnosti údajov zapísaných v prihláške) a v prípade potreby aj so spomínanou vyplnenou žiadosťou o odklad povinnej školskej dochádzky.
Úprava cestovného poriadku SAD
SAD Prešov, a. s. oznamuje cestujúcej verejnosti zmeny v cestovnom poriadku týkajúce sa linky 707431 Prešov-Šar.Michaľany-Sabinov-Lipany-T.Potok a 708403  Vyšný Slavkov/T.Potok-Brezovica-Lipany-Prešov-Košice. Zmeny sú platné od 22.4.2020.
                          Vyšný Slavkov - Košice, US Steel                Prešov - Tichý Potok
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020. Pre úplné znenie kliknite na štátny znak.
Špeciálny prázdninový režim prímestskej autobusovej dopravy
Odbor dopravy, oddelenie cestnej infraštruktúry Prešovského samosprávneho kraja oznamuje občanom, že od pondelka 23.3.2020 na území Prešovského kraja budú autobusy v prímestskej autobusovej doprave premávať v špeciálnom prázdninovom režime.
Pre viac informácií kliknite na logo PSK.

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy - ZRUŠENIE TERMÍNU ZÁPISU
Na základe záväzného usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ohľadom zápisu do základných škôl sa RUŠÍ u nás pôvodne plánovaný termín 8. apríl 2020. O novom termíne zápisu, spôsobe zápisu a ďalších podrobnostiach Vás budeme včas informovať.                               
Ďakujem za pochopenie.
riaditeľka ZŠ           
Mgr. I. Kakaščíková     
Zápis detí do 1. ročníka základnej školy - 8. apríla 2020
Základná škola v Červenici pri Sabinove Vás pozýva v stredu 8. apríla 2020 o 15.00 hod. na zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021.
Pre viac informácií kliknite na prvákov.
Žiadosť o kontakt (e-mailovú adresu) rodičov detí navštevujúcich ZŠ
Vážení rodičia, pre pokračovanie výchovno – vzdelávacieho procesu Vašich detí v mimoriadnej situácii, prosím, aby ste poskytli škole emailovú adresu, prostredníctvom ktorej budeme s Vami komunikovať. Informáciu zašlite na školský e-mail: zscervenica.s@centrum.sk .
Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.
                                                                                                                  riaditeľka ZŠ                   
Mgr. I. Kakaščíková              
Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2020
Požiare v jarnom období každoročne spôsobujú nie len materiálne škody ale aj nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Je to obdobie charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou pri odstraňovaní starých zvyškov suchej trávy, lístia, porastov a rôznych odpadkov.
Celý článok sa zobrazí kliknutím na logo HaZZ.
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Východoslovenská distribučná, a.s. ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie, je 30,03.2020. Kliknutím na logo VSD sa zobrazí výzva v plnom znení.
Oznam o prerušení dodávky elektriny - 23. marca 2020
Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 23. marca 2020 od 08:00 hod. do 11:00 hod. - úsek od č.d. 56 po č.d. 66, č.d. 146, 162, 165, 200, 204, 206, 209, 229, 236, 243 ,248, 259, úsek od č.d. 264 po č.d. 267, č.d. 270, úsek od č.d. 277 po č.d. 284. Kliknutím na logo VSD sa zobrazí pôvodný oznam.
Výskyt koronavírusu na Slovensku
V súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku a s potrebou maximálne obmedziť jeho šírenie, uverejňuje Úrad verejného zdravotníctva SR na svojich stránkach aktuálne informácie a návody, čo robiť v prípade podozrenia na nákazu týmto ochorením,

                              Odporúčania       Odporúčania 2       Prevencia
Výsledky volieb do NRSR 2020 v obci Červenica pri Sabinove
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
V sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.


Podľa pokynov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré zverejnilo MV SR na svojich stránkach: https://www.minv.sk/?nr20-posta2 môže volič požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt, o:
                                                       1. voľbu poštou,
                                                       2. hlasovací preukaz
zaslaním žiadosti na elektronickú (e-mailovú) adresu podatelna@cervenica.eu.

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je potrebné zasielať rovnako na elektronickú (e-mailovú) adresu podatelna@cervenica.eu
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Červenica pri Sabinove
Okresný úrad  Prešov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa  § 5 ods. 4 zákona  č. 330/1991 Zb. o pozemkových úprav, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov nariaďuje podl'a § 7 ods. 2 zákona konanie o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) v katastrálnom území Červenica pri Sabinove, kód katastrálneho územia 809403 z dôvodu potreby usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona. Kliknutím na štátny znak sa zobrazí plné znenie nariadenia.
Obecný karneval - 23. februára 2020
Kultúrno-športová komisia v spolupráci so ZŠ a MŠ v Červenici pri Sabinove pozýva všetky deti a ich rodičov na obecný karneval v nedeľu 23. februára 2020 o 15:00 v kultúrnom dome.
Pre viac informácií kliknite na masku.
Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch
S ohľadom na tragické udalosti uplynulých mesiacov upozorňuje Prezídium Hasičského a záchranného zboru na nevyhnutnú prevenciu v zmysle dodržiavania ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch.
                                                                                  
                                      Upozornenie prezídia HaZZ                    Sprievodný list
Výročná členská schôdza DHZ - 11. januára 2020
Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Červenici pri Sabinove pozýva všetkých svojich členov ako aj všetkých Plameniakov na výročnú členskú schôdzu DHZ, ktorá sa uskutoční v sobotu 11. januára 2020 o 18:00 v sále kultúrneho domu.
Kliknutím na znak DHZ sa zobrazí originálny oznam v novom okne.
Kvapka krvi - 11. januára 2020
Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Vás všetkých pozýva na akciu Daruj krv - zachráň život, ktorá sa uskutoční v sobotu 11. januára 2020 od 8:00 do 11:00 v sále kultúrneho domu.
Pre viac informácií kliknite na logo s kvapkou.
15. 5. 2024
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah